diumenge, 9 d’octubre del 2011

L'Audiència Provincial de Girona també accepta que amb l'habitatge es saldi la hipoteca i acusa les entitats financeres de "enriquiment injust"

L'Audiència Provincial de Girona també accepta que amb l'habitatge es saldi la hipoteca i acusa les entitats financeres de "enriquiment injust"
És l'aplicació pràctica del clam social a favor que es reguli la dació en pagament retroactiva.

En aquest cas resolt en primera instància per un Jutjat de Girona, l'habitatge s'havia taxat en la hipoteca pel Deustche Bank en 325.000 euros.En el procediment d'execució hipotecària el banc es la va adjudicar en la subhasta per 162.500 euros, el 50% del valor de taxació (va ser anterior a l'increment del 50% al 60% del passat mes de juliol). El banc sostenia que després de desnonar a la família afectada i quedar-se amb l'habitatge, tenia més dret a cobrar 141.158,10 euros, la diferència entre l'import pendent del préstec hipotecari, 303.658,10 euros, i els 162.500 euros, import que fictíciament considerava que valia l'habitatge en la subhasta.
És a dir, el banc no només ha desnonat a la família afectada i s'ha quedat amb l'habitatge, sinó que a més li reclama 162.500 euros.
Amb aquesta nova resolució cada vegada té més suport en els tribunals el criteri que el banc no pot reclamar res més després de quedar-se amb l'habitatge, que l'adjudicació al banc salda el deute hipotecari.

L'Audiència Provincial de Girona mostra el seu acord amb criteri del conegut interlocutòria de l'Audiència Provincial de Navarra (Secció 2a), de 2010.12.17, i afirma que "no pot sostenir que" el producte "obtingut per l'entitat financera és insuficient per cobrir el crèdit. El banc no rep 162.500 € d'un tercer postor que s'adjudica el bé, sinó que ho fa seu per reduir o extingir el seu crèdit. El bé passa així a integrar el seu patrimoni. El que el banc obté llavors no és la suma esmentada, sinó el valor que té el bé hipotecat que en la mateixa escriptura de concessió del crèdit hipotecari s'ha fixat (també pel banc) en 325.000 € "

L'Audiència Provincial ofereix una sèrie de raons jurídiques per sostenir que l'adjudicació de l'habitatge cancel el deute.
Així, afirma que el banc és la part forta del contracte d'adhesió i no pot anar contra els seus propis actes, pretenent quedar l'habitatge per la meitat del valor que el mateix banc va fixar.

També introdueix la protecció als consumidors, considerant que s'ha d'interpretar la Llei d'enjudiciament civil tenint present la Llei de defensa dels consumidors, que prohibeix que les clàusules que s'inclouen en els contractes siguin abusives.
En aquest sentit indica que són clàusules abusives les que imposen perjudicis desproporcionadament alts per al consumidor que no compleixi les seves obligacions i que "no parlaríem tant de la nul.litat d'una clàusula en concret sinó de la nul.litat parcial d'aquelles de les que es deriva una assumpció personal del deute quan la garantia hipotecària cobreix àmpliament el crèdit.

El Tribunal qualifica l'actuació del banc d'abús de dret, i considera que ha incorregut en un exercici antisocial del mateix. Afegeix que "l a finalitat del procediment d'execució hipotecària és la que el creditor, per via d'execució del bé gravat en garantia, cobri el deute que el prestatari tingui pendent.El que l'entitat financera pretén aquí és una interpretació de l'article 579 LEC que contravingui la finalitat mateixa del procés procurant al creditor un benefici injustificat que, cal pressuposar, la norma no busca emparar ".

Per això,"l'actuació de l'entitat financera es considera contrària al principi de bona fe que ha de presidir l'exercici d'un dret".

Entén que en cas de no acceptar la dació el banc obtindria un enriquiment injust, ja que després de cobrar el seu deute amb l'habitatge, podia ingressar noves quantitats amb la venda de l'habitatge.

Per això, conclou que els tribunals "a la interpretació i aplicació de les lleis dels tribunals han de buscar aquella resposta que aquella resposta que, sense contravenir, sigui més d'acord amb una decisió justa que és el que, en última instància, la ciutadania espera de un "tribunal de justícia" ", i que" ha d'optar per una solució que no oblidi, doncs, la justícia del cas i no comporti un benefici injustificat a favor d'aquella part que intervé en una posició de força en la signatura d'un contracte d'adhesió ".

Com deia l'escriptor Jose Luis Sampedro, cal respectar les lleis sempre que les lleis siguin respectables. I la llei hipotecària i la de Enjuiciamento civil de l'Estat Espanyol són clarament injustes, ja que estan provocant que milers de famílies que contra la seva voluntat no poden pagar la hipoteca, no només es quedin al carrer, sinó que a més arrosseguin un deute de per vida. La llei espanyola és una versió contemporània de l'esclavitud i per això no ens mereix cap respecte.

Des de la PAH fem una crida a tota la població, i en especial a jutges, advocats i procuradors, a desobeir aquesta llei injusta i ilegítima.Exigim al govern espanyol que amb caràcter immediat i urgent reguli la dació en pagament retroactiva, declari una moratòria de desnonaments i obligui a reconvertir el parc hipotecat executat en un parc d'habitatge en règim de lloguer social assequible.

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Girona