dijous, 30 de desembre del 2010

1 de gener vaga de personal d’estacions de ADIF

El dia 1 de Gener de 2011, des de les 05,00h fins a les 00,45h del dia 2 de Gener està convocada VAGA per a tots els treballadors pertanyents a la Direcció executiva d’Estacions de Viatgers de l’Entitat Pública Empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries en l’àmbit de tota la xarxa ferroviària.

Aturades i vagues que el personal d’Estacions ve realitzant des d’Octubre de l’any 2007, fa ja més de tres anys, motivats per la nefasta gestió que l’empresa realitza dels serveis d’informació, venda i atenció al client. Veient-nos en l’obligació de seguir convocant-los a causa de la degradació, reducció i privatització que se segueix fent d’aquests serveis públics. Deterioració i mal servei les conseqüències del qual venim sofrint tant els treballadors com els usuaris del ferrocarril.

Una de les causes és la falta de personal. Aquesta situació, provocada pels continus Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) i la falta d’ingressos suficients, és aprofitada per l’empresa per a pactar amb els mal anomenats “sindicats” majoritaris la privatització de serveis i estacions que fins a ara venien sent gestionats per l’empresa pública, o simplement deixar-les tancades sense personal que atengui al ciutadà.

D’altra banda s’està penalitzant l’atenció a l’usuari en les taquilles a l’oferir els bitllets de tren per la resta de canals de venda a molt menor preu que en les pròpies estacions. Així doncs els viatgers són sancionats a les tarifes més cares a l’adquirir directament els bitllets en les les estacions. Una competència deslleial que ens deixa en desavantatge pel que fa a Internet o a la resta d’agències de viatges.

Seguim sense tenir clar quin serà el futur professional d’aquest col·lectiu, que després de la partició de l’antiga RENFE va quedar dividit per la meitat en les dues empreses resultants i és pel que es demana una garantia de futur amb el manteniment dels llocs i de les càrregues de treball, com la millora de les condicions laborals, quant a seguretat i salut. Així com el reconeixement de les reivindicacions històriques del col·lectiu, que venim sofrint a causa de les condicions laborals especifiques en les estacions, afectant-nos directament a la salut i agreujant la falta de conciliació de la vida familiar.

Des de CGT, hem fet un nova aposta negociadora, sense convocar mobilitzacions des del passat mes d’Agost amb l’objectiu d’arribar a acords positius, intentant durant aquests mesos donar sortida al conflicte que lamentablement ADIF continua sense solucionar, pel que no ens queda altra solució que convocar aquestes noves mobilitzacions.

Els responsables que un conflicte s’estengui durant més de tres anys tirant per la borda tots els acords i negociacions que fins al moment s’han portat a terme, haurien de respondre davant la societat per causar situacions com aquestes i perjudicar tant a usuaris del ferrocarril com a treballadors. Mentre es balafia diners públics en infraestructures “faraòniques” per a servei d’uns pocs com és l’AVE, es deixa morir a poc a poc el ferrocarril convencional, tant en inversió com en servei públic de qualitat.

Les causes que motiven la convocatòria d’aquestes aturades són les següents:

1. - Falta de personal i progressiva reducció i privatització de llocs de treball, que incideixen negativament tant en la qualitat del servei al/la usuari/a del ferrocarril com en les condicions de treball del personal d’estacions. Exigim la contractació de personal suficient que garanteixi un servei de qualitat, mitjançant oferta pública d’ocupació en ADIF, a més de la paralització de les privatitzacions i la recuperació per part d’ADIF de les càrregues de treball externalitzades.

2. - Millora de les condicions actuals de treball, seguretat i salut dels/les treballadors/es, valoració del treball a torns i del treball en diumenges i festius, a més de no estar regulat el menyscapte de diners, el que produeix que els/les treballadors/es hàgin de reposar els faltants en caixa de la seva butxaca sota amenaça d’expedients disciplinaris.

Des de CGT lamentem haver hagut d’arribar a la necessitat de continuar amb les aturades i demanem comprensió i suport als usuaris del ferrocarril, ja que un dels objectius fonamentals d’aquestes mobilitzacions és assolir un servei públic ferroviari de qualitat.

Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball