dimarts, 22 de novembre de 2011

Correus; la CGT denúncia ocultisme, individualització i exclusió durant el període de reclamació dels llistats provisionals de la Borsa d''ocupació

Al juny vàrem informar en un comunicat sobre el “Circ de l'ocupació”, que CGT havia presentat una demanda contra les discriminacions de la convocatòria de borses d'ocupació, arran de la qual el 17-11 en acte de conciliació, els firmants i empresa
podrien rectificar, si volguessin, el que molts i moltes companyes estan comprovant ara: L'EXCLUSIÓ DE LES BORSES PROVISIONALS per haver tingut una avaluació negativa de l'acompliment, a pesar de que existeixen sentències judicials que ho declaren il·legal; o per haver estat objecte d'acomiadament improcedent.
En tots dos casos, a més de presentar la reclamació a les borses dintre del període i en la forma escaient, haurien de plantejar la demanda corresponent perquè, en el cas que aquestes discriminacions no siguin corregides, siguin els jutjats els qui tinguin l'última paraula i es pronunciïn, una vegada més, sobre la vulneració dels seus drets pactats.
Els sindicats hi són, entre altres, a través de la UNIÓ dels i les TREBALLADORES, per tenir més FORÇA enfront de “l’empresari”, i un fet és que LA INFORMACIÓ ÉS PODER; no obstant això la realitat consentida és que no hi ha informació (no hi ha llistats), i no hi ha unió (sistema de comprovació individualitzat), gràcies a l'Acord Correus-¿Sindicats? i a una suposada protecció de dades; amb el resultat que sobre els NO-LLISTATS hi ha un nul control sindical i una falta total de contrast de dades dels i les sol·licitants.
L'absència dels llistats provisionals a les OO.SS., o als delegats sindicals (amb el deure de sigil corresponent), o la NO publicació en els taulons, almenys, de les prefectures provincials, produeix la individualització de les relacions laborals en el procés de reclamació, la indefensió de gran part dels sol·licitants exclosos o mal puntuats, i en tots els casos desconeixent les possibilitats reals d'estar o no en les borses, amb l’incertesa que ja dura 3 mesos.
Durant el PERÍODE DE RECLAMACIÓ (10-18 NOVEMBRE), gran quantitat de gent en tot l’estat s'està dirigint a CGT indicant que han estat exclosos per “haver estat avaluat negativament per a l'acompliment d'un lloc de treball de la borsa que sol·licita.”; sense que tinguin constància d'aquesta avaluació negativa, o sense saber en que borsa han estat avaluats per haver pogut triar altres, produint-se una indefensió total, a part de la injustícia d'avaluacions basades en criteris desconeguts o il·legals, però establertes i permeses pels últims acords.
Per als sol·licitants de les borses observem una discriminació positiva, i no obstant això negativa per al personal fix, ja que si bé per treballar eventualment en Atenció al Client no és requisit indispensable el “ curs de superació i acreditació” que s’està realitzant; per al personal fix que sol·liciti aquests llocs en el Concurs de Trasllats pot arribar a ser-ho si unilateralment la Direcció de Correus i la submissió dels firmants, ho estableixen a les Bases.
Les borses amb els aleatoris criteris de rotació, l'absència de control sindical (només informació als submisos firmants), la capacitat tot-poderosa i despòtica de la prefectura d'avaluar negativament, la dramàtica reducció de la quantitat i qualitat dels contractes per a personal eventual i fix, no ofereix atractives perspectives per als integrants de les borses definitives; però serà la conseqüència dels acords pactats, pels quals, no van consultar als i les
treballadores, en estar d'acord a acceptar la precarietat a canvi de milions en fons de formació
sindical.
RECLAMA EL QUE ÉS TEU, EXIGEIX EL QUE ÉS DE TOTHOM.

CGT Secció Sindical de Correus Girona ‐ Avd. Ramon Folch, 2 ‐ 17070 – GIRONA
Tel. 972 22 72 57 ‐ RICO: 55158 ‐ cgtcogi@cgt.es