dilluns, 14 de gener de 2013

Carta al ministre d’Educació de l’Estat espanyol José Ignacio Wert.Senyor ministre,

No cal que canviï ni una coma del seu avantprojecte de Llei de millora de la qualitat educativa
(LOMCE) perquè no pensem permetre que s’apliqui ni una coma del seu text. Com a pares i
mares de l’escola pública ens negarem a acceptar un ensenyament que es basa en la seva Llei.
Donarem suport a totes les institucions, escoles i personal docent que no apliquin la seva llei.


No aplicarem la LOMCE per les següents raons:

1.Perquè vol relegar el català a una assignatura d’especialitat la qual cosa suposaria la
fi del model d’immersió lingüística aplicada a les escoles catalanes des de fa més de 30
anys.

2.Perquè vol uniformar i controlar el contingut de les assignatures troncals, evitant
que les comunitats autònomes, els centres docents i els mestres puguin adaptar els
programes a les seves realitats concretes

3.Perquè vol que els Consells Escolars només siguin òrgans consultius i no decisius com
fins ara; eliminant del tot qualsevol forma de funcionament democràtic dins
dels centres educatius.

4.Perquè el seu avantprojecte preveu que es faran públics els resultats de les revàlides a
les diverses escoles la qual cosa contribuirà a crear escoles de primera i escoles
de segona.

5.Perquè vol implantar la llibertat d’elecció del centre sense el criteri de proximitat,
afavorint clarament les escoles privades i concertades en detriment de
l’ensenyament públic, separant els alumnes per raons de poder adquisitiu.

6.Perquè la LOMCE afavoreix la segregació sexual garantint que els col·legis que
separen els seus alumnes per sexes puguin rebre ajudes públiques.

7.Perquè vostè, Sr. Wert, demostra un menyspreu vers les escoles públiques en preveure
que les comunitats autònomes hagin de pagar escoles privades per satisfer la demanda lingüística
d’algunes famílies.

8.Perquè vol fer desaparèixer l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i vol
reduir l’educació tecnològica.

9.Perquè limita els drets del professorat i la qualitat de l’atenció educativa amb
l’increment de ràtios, hores lectives i la pèrdua de drets laborals.

10.Perquè vostè vol imposar la LOMCE sense buscar cap consens entre els
professionals del sector.

En canvi, nosaltres estem a favor d’una escola pública, en català, i de qualitat que ajudi
als alumnes a ser ciutadans íntegres, capaços de ser crítics amb el món que els envolta. Una
escola en què s’aprèn a compartir en comptes de competir, a cooperar en comptes de separar.
Una escola en la qual la diversitat es vista com una riquesa en contes d’un problema. Una
escola amb moltes opinions en contes d’un pensament únic. És per tot això, Sr. Wert, que
nosaltres desobeirem la seva llei i donarem suport a totes les institucions que així ho
facin.

Escola Annexa JP.

Girona, 7 de gener de 2013