dimecres, 3 d’abril del 2013

Reglament sobre acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i reducció de jornada

                         

El govern espanyol aprova un nou reglament sobre acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i reducció de jornada.


El passat dia 30 d’octubre el BOE va publicar el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (s’adjunta) que està en vigor des de l’endemà dimecres dia 31.

El nostre col·laborador Carlos H. Preciado, magistrat de l’ordre social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha elaborat un document (s’adjunta) amb els quadres comparatius de com es regulava abans i com queda després d’aquest Reial decret.

És importantíssim remarcar que el nou Reglament d’acomiadaments col·lectius afecta als laborals del sector públic especialment i a tots els treballadors en general.

La norma s’estructura en tres títols:

Títol I: Procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Títol II: Extinció i suspensió de relacions de treball i reducció de jornada per força major.

Títol III: Normes específiques dels procediments d’acomiadament col·lectiu del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic.

La norma desenvolupa l’establert en la Llei 3/2012 del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, amb especial atenció als aspectes relatius al període de consultes, la informació a facilitar als representants dels treballadors en el mateix, les actuacions de l’autoritat laboral, així com els plans de recol·locació i les mesures d’acompanyament social assumides per l’empresari.
Aquest Reglament desenvolupa els procediments que les empreses han de seguir per a efectuar acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o causa de força major.

D’altra banda, es desenvolupa la Disposició Addicional vintena de l’Estatut dels Treballadors "Aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en el Sector Públic", que es va incorporar amb la reforma laboral i que només afectarà al personal laboral del sector públic. En cap cas afectarà als funcionaris, que tenen un règim jurídic distint. En el cas de les empreses del sector públic, entitats o societats mercantils en el capital de les quals participi majoritàriament l’Estat, s’aplicaran les mateixes causes i procediments que donin lloc a acomiadaments col·lectius prevists amb caràcter general per a les empreses del sector privat. En el cas de les Administracions Públiques, es regula un procediment específic amb tres garanties reforçades en relació al sector pri vat.

>>> Als enllaços adjunts teniu el "Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada", així com les tables comparatives sobre les modificacions que introdueix elaborades per Carlos H. Preciado.

Reial Decret 1483/2012
Document quadres comparatius modificacions introduides pel Reial Decret 1483/2012

També us ho podeu descarregar a http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article8122