dimecres, 27 d’abril del 2011

Homenatge a Oriol Solé Sugranyes

Homenatge a
MIL, història d'una família amb història (2006) és un documental de Martina Loher Rodriguez sobre el Movimiento Ibérico de Liberación, grup actiu del 1970 al 1973 en els estats francès i espanyol, i la família d'Oriol Solé Sugranyes.
Les accions del MIL consistíen en atracaments a sucursals bancàries. Amb els diners expropiats crearen l'editorial de llibres i publicacions clandestines Ediciones Mayo 37 i ajudàven als comitès de vaga i als obrers represaliats.
Es definíen com a "grup de soport" a la lluita obrera, que havía de fugir de crear interessos interns.
El moviment de la Autonomía Obrera a l'estat espanyol, que parteix en els 60 i arriba als seus moments més interessants en els 70, és part de l'antagonisme al que va arrivar el moviment proletari mundial del 1968 que en la península ibèrica va incloure ademés la revolució portuguesa. Amb revolucions de nou tipus, vagues salvatges, ocupacions de fàbriques i universitats, assamblees i experiències de control i contrapoder obrer era com es va expresar l'ascens de la lluita de classes que va comptar amb l'apreciable força del proletariat juvenil en totes les seves expressions.
Una de les consequències del canvi d'època del 1968 fou el retorn a la preocupació de les masses per la necessitat de comptar amb una verdadera teoría crìtica radical, desde i per a la realitat actual de la lluita de classes. Desde l'inici d'aquesta escalada d'antagonisme diferents grups de proletaris anticapitalistes i antiautoritaris, a la vegada que revolucionaren les fàbriques i els carrers, començàren a redescobrir l'anarquisme i les corrents revolucionàries del marxisme (consellistes, etc.) del segle XX que dècades d'hegemonia reformista i/o leninista-stalinista havíen sepultat i mantingut en l'oblit, redescobriments que els conectaren tant teòrica com històricament amb la tradició revolucionària i proletària de la que ells efectivament n'eren la continuitat.

En aquest documental, a través de la història de la família Solé Sugranyes, Martine Loher ens acosta a la vida del Movimiento Ibérico de Liberación. Un viatge que comença a Ginebra, passa per Catalunya per a retornar finalment a Suissa, la xarxa entre diversos personatges i llocs es descobreix. A Barcelona trobem a la Xita, de 85 anys, mare d'onze fills, cinc dels quals s'implicaren en les lluites del MIL. Un d'ells, Oriol Solé Sugranyes, cau el 1976 durant la fuga de la presó de Segovia, assassinat per la Guardia Civil a tant sols 500 metres de la frontera francesa, de la llibertat. En les entrevistes a la família surgeixen rastres que porten a Suissa i acaben completant el cercle.
http://www.elmil.net/