dimarts, 14 de setembre del 2010

Reforma Laboral: Acomiadament per Absentisme


Una de les esmenes més agressives introduïdes en la recentment aprovada Reforma Laboral és la possibilitat d’aplicar l’acomiadament objectiu en cas d’absència del lloc de treball, justificada o no, condicionada que la taxa d’absentisme en l’empresa superi el 2,5%. Una esmena demanada a crits per la patronal que endureix les causes d’aquesta «modalitat» d’acomiadament amb la qual pretenen estalviar-se els 2.000 milions d’euros que els costen les baixes per Incapacitat Temporal (IT) de curta durada –igual o inferior a 20 dies–. I és que, quan es produeix una IT per Contingències Comunes –és a dir , malaltia comuna o accident no laboral– són les empreses les que es fan càrrec del pagament dels salaris a partir del 3er dia fins a 15è.


Cert és que aquest tipus d’acomiadaments ja s’incloïa en l’anterior redactat de l’Estatut dels Treballadors (ET), encara que era condicionat a que «l’índex d’absentisme total de la plantilla del centre de treball superés el 5 per 100 en els mateixos períodes de temps». A partir del 9 de Setembre, data en la qual es va aprovar la Reforma Laboral, es podrà aplicar si aquesta taxa supera l’esmentat 2,5%. Si has faltat més del 20% de dies hàbils en dos mesos consecutius –encara que sigui justificadament– o el 25% en quatre mesos discontinus durant l’any, et pots trobar en la seva mateixa situació.

Com veieu, l’aprovació de la llei ha augmentat brutalment el risc d’acomiadament, sent el col·lectiu més perjudicat el de les dones, l’absentisme de les quals és més elevat a Telefónica per dos motius:

1.- La nul·la aplicació de la conciliació de la vida familiar i laboral.

2.- El mal càlcul que fa l’empresa de l’absentisme, perquè, a pesar que les dades que facilita no estan desglossades i no es detallen les causes, pensem que pot estar incloent supòsits per al seu càlcul que no contempla el ET, com els permisos amb sou o les reduccions de jornada.

Això fa que les diferències entre homes i dones siguin superiors al 3% en el 2008 i properes a aquest en el 2009, amb uns percentatges que ronden el 4% per als homes i el 7% per a les dones, però que, en ambdós casos i segons l’empresa, són superiors al 2,5%.

Per això, CGT reclama que cessin les polítiques de penalització i persecució per part de la patronal i els governs de dretes en qüestions d’absències als llocs de treball. La solució no és criminalitzar a una persona per estar de baixa, sinó fer polítiques de Salut Laboral Preventiva que disminueixin els índexs d’absentisme.

>>> Aquí va un exemple: Raquel treballa en una empresa l’absentisme de la qual supera aquesta taxa. Durant el mes de gener va agafar una grip i el seu metge de capçalera la va mantenir de baixa una setmana a causa de les altes febres i els dolors musculars que li impedien moure’s del llit. En total va faltar 5 dies hàbils al treball. En el mes de febrer es va lesionar un turmell jugant al bàsquet. Pel fort esquinç i la férula que li van posar hagué d’estar 15 dies de repòs, després dels quals es va reincorporar al seu treball havent faltat 10 dies hàbils. A final de mes va rebre en el seu lloc de treball una carta d’acomiadament objectiu per haver faltat al treball més del 20% dels dies hàbils de Gener i Febrer (5+10=15 sobre 48 hàbils dels dos mesos sumen un percentatge del 31,25%). Li van indemnitzar amb 20 dies per any treballat, 8 dels quals ni tan sols va pagar l’empresa, sinó que va sortir dels fons del FOGASA que abans estaven reservats per a les indemnitzacions per acomiadament en empreses insolvents.

Segons l’Estatut dels Treballadors, per a aquests casos no es computaran com faltes d’assistència les absències degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa, l’exercici d’activitats de representació legal dels treballadors, accident de treball, maternitat, risc durant l’embaràs, malalties causades per embaràs, part o lactància, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral, quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius, ni les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d’atenció o serveis de salut, segons procedeixi.

El nostre objectiu és parar la reforma laboral per a evitar acomiadaments per absentisme.

NO ÉS UN DIA DE FESTA, ÉS UNA JORNADA DE LLUITA

29 DE SETEMBRE: VAGA GENERALFont: Sindicato Federal de Telefónica CGT